Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – czym się różnią?

 

Przedsiębiorcy, którzy mieli do czynienia z nierzetelnymi kontrahentami, spotkali się prawdopodobnie z pojęciami tytułu egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. Zdarza się, że błędnie są one używane jako synonimy – tymczasem nie oznaczają one tego samego. Terminy te pojawiają się niemal w każdym przypadku wówczas, gdy dochodzi do odzyskiwania należności na drodze sądowej. Sprawdźmy, czym one się różnią.

Rodzaje tytułów wykonawczych

Kiedy dłużnik nie chce zapłacić za wykonane przez wierzyciela usługi czy sprzedane produkty, przedsiębiorca może podjąć próbę odzyskania środków na drodze sądowej. Jeśli dłużnik nie zareaguje na sądowy nakaz zapłaty, to wtedy należność można odzyskać z pomocą komornika. Możliwe to będzie jednak dopiero wówczas, gdy wierzyciel przejdzie przez postępowanie egzekucyjne, aby docelowo uzyskać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Mowa jest tu zatem o dwóch pojęciach, które nie oznaczają tego samego.

Tytuł egzekucyjny to dokument, który wskazuje dłużnika, wierzyciela, a także  wysokość wierzytelności. Inne informacje, które mogą się w nim znaleźć to data spełnienia świadczenia czy też termin, do którego wierzyciel ma wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. Najczęściej tym dokumentem jest orzeczenie sądowe, ale może nim być także ugoda zawarta przed mediatorem czy ugoda osiągnięta przed sądem polubownym. Pismo powinno być sporządzone tak, aby nie istniały żadne wątpliwości odnośnie do istnienia tytułu egzekucyjnego i szczegółowości zawartych w nim danych.

Co istotne, nie każdy wyrok sądu jest tytułem egzekucyjnym, gdyż musi on spełniać wspomniane wymogi formalne. Jeśli dokument nie odpowiada tym wytycznym, to nie będzie można mu nadać klauzuli wykonalności.

Mając już tytuł egzekucyjny, można uzyskać tytuł wykonawczy. To on jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jest on potwierdzeniem tego, że roszczenie istnieje, wskazuje on, w jakim zakresie nadaje się ono do egzekucji. Aby otrzymać tytuł wykonawczy, należy złożyć wniosek do sądu o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. Kiedy owa klauzula zostanie nadana, mamy wówczas tytuł wykonawczy, z którym możemy udać się do komornika.

Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy – różnice

W praktyce zatem tytuł egzekucyjny i wykonawczy nie są tym samym. Tytuł egzekucyjny jest niezbędny do tego, aby uzyskać tytuł wykonawczy. Dopiero mając tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, mamy owy tytuł wykonawczy. Zatem jest on w tym przypadku celem, a tytuł egzekucyjny etapem, przez który musimy przejść. W obu przypadkach mamy do czynienia z dokumentem, którym najczęściej jest prawomocne orzeczenie sądu, ale w przypadku tytułu wykonawczego jest on zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny nie pozwala na wszędzie egzekucji przez komornika, natomiast wykonawczy – już tak.

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – czym się różnią?