Oferta
Prawo_atrybuty

Oferta

Notariusz to osoba zaufania publicznego, powołana do dokonywania czynności, których strony chcą lub są zobowiązane nadać im formę aktu notarialnego. Jednocześnie czuwa on nad należytym zabezpieczeniem tych stron oraz innych osób, w przypadku których dana czynność prawna może wywołać określony skutek.

Jakie czynności notarialne są dokonywane przez naszą kancelarię?

Działalność notariuszy jest unormowana ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z tą ustawą nasza kancelaria realizuje następujące czynności notarialne:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Sporządza poświadczenia:

 • potwierdza własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
 • potwierdza datę okazania dokumentu;
 • potwierdza pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza protesty weksli i czeków.

 

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, a także:

 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Do każdego z rodzajów treści oraz zamierzonej czynności, stanu prawnego i okoliczności faktycznych sprawy jest wymagany konkretny zakres dokumentów.

Dokumenty notarialne

Nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem dokumentów notarialnych. W zależności od tego, jakie mają być przygotowane, wymagane jest dostarczenie niezbędnych dokumentów. Przed wizytą w naszej kancelarii prosimy o kontakt w celu przekazania informacji o wymaganiach w danym przypadku. Dotyczy to takich dokumentów jak:

W każdym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt – bez kompletu wymaganych dokumentów dopełnienie czynności notarialnych nie będzie możliwe.

Dokumenty dostarcza się do Kancelarii Notarialnej odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego można posługiwać się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć osobiście, przesyłką lub drogą elektroniczną. Oryginały powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Wszelkie informacje dotyczące zarówno planowanej czynności, jak i dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii. W sprawach mniej zawiłych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.

Akty notarialne

Każdy, kto bierze udział w czynności notarialnej, jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Akty notarialne sporządzamy dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego. Najczęściej sporządzamy akty notarialne w przypadku:

Poświadczenia notarialne

Do najczęstszych czynności wykonywanych przez notariusza należy poświadczenie. Nasza kancelaria poświadcza:

 • własnoręczność podpisu;
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
 • datę okazania dokumentu;
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Oferta naszej kancelarii notarialnej

Nasza kancelaria realizuje czynności notarialne normowane ustawą Prawo o notariacie. Przed wizytą prosimy o kontakt w celu ustalenia wymaganych dokumentów i terminu czynności.