Czynności spółek
Prawo_atrybuty

Czynności spółek

Regulacje prawne odnoszące się do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej lub osobowej zostały zawarte w Kodeksie spółek handlowych, natomiast w Kodeksie cywilnym (art. 860-875) znajdują się przepisy dotyczące spółek cywilnych. Prawo spółek cechuje się wysokim stopniem złożoności, szczególnie w zakresie zakładania i rejestracji działalności w tej formie, co może stanowić poważną przeszkodę w zarejestrowaniu spółki przez przedsiębiorcę nieposiadającego odpowiedniej wiedzy specjalistycznej.

Obsługa notarialna spółek

Notarialna obsługa spółek może być prowadzona w różnym zakresie i może obejmować dowolne aspekty funkcjonowania podmiotu gospodarczego w formie spółki. Kancelaria notarialna notariusz Małgorzaty Anaszkiewicz świadczy kompleksową obsługę w zakresie bieżącej obsługi notarialnej dowolnego rodzaju spółek kapitałowych i osobowych, w tym również spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Zakładanie spółki

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zawiązanie większości rodzajów spółek wymaga, aby umowę lub statut spółki sporządzić w formie aktu notarialnego. Dotyczy to następujących rodzajów spółek:

  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

Co bardzo ważne, umowa spółki powinna być przygotowana tak, by uwzględniać indywidualne uwarunkowania dotyczące zakładanej spółki, w tym jej cele, potrzeby oraz relacje między wspólnikami. Rejestracja działalności w formie spółki jest procesem o różnym stopniu skomplikowania w zależności od rodzaju spółki, która jest zakładana. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że choć ustawodawca przewidział możliwość rejestracji najpopularniejszych typów spółek za pośrednictwem Internetu (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), to sama procedura wymaga posiadania wiedzy z zakresu prawa spółek handlowych oraz niektórych ustaw szczegółowych.

Sprzedaż spółki

Zakup gotowej spółki pozwala przedsiębiorcy uniknąć czasochłonnych i skomplikowanych procedur związanych z samodzielną rejestracją spółki. W przypadku chęci dokonania takiego zakupu zawsze należy upewnić się, że spółka, którą przedsiębiorca chce nabyć, nie posiada żadnych umów, zobowiązań ani długów. W procesie nabywania gotowej spółki niezbędny jest także udział notariusza, u którego następuje podpisanie umowy dotyczącej nabycia udziałów. W przypadku chęci dokonania zmian w umowie lub statucie danej spółki (np. w zakresie zmiany wysokości kapitału zakładowego) również należy skorzystać z kancelarii notarialnej.

Likwidacja spółki

Procedura likwidacji spółki (szczególnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jest wieloetapową procedurą o wysokim stopniu sformalizowania i należy ją przeprowadzać w określony sposób, spełniając wszystkie wymagane obowiązki zarówno formalne, jak i prawne. Prawidłowe przeprowadzenie procesu likwidacji spółki wymaga doskonałej znajomości bieżących zapisów Kodeksu spółek handlowych oraz licznych przepisów szczegółowych – m.in. dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego lub określonych zagadnień z zakresu prawa podatkowego.

Dla przykładu uchwała w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, ale jeśli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, uchwała o jej rozwiązaniu także może zostać podjęta za pomocą tego systemu.

Pozostałe czynności związane z obsługą spółek

Poza wymienionymi powyżej czynnościami kancelaria notarialna prowadzona przez notariusz Małgorzatę Anaszkiewicz świadczy na rzecz spółek prawa handlowego i cywilnych czynności w zakresie sporządzania i zmiany umów spółek, przygotowywania protokołów ze zgromadzeń wspólników, podziału, łączenia lub przekształcania spółek, jak również przekształcania jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe. Zakres obsługi obejmuje również podział spółki, sprzedaż udziałów w spółce i sprzedaż przedsiębiorstwa.