Poświadczenia
Prawo_atrybuty

Poświadczenia

Przepisy odnoszące się do poświadczeń notarialnych określa na gruncie polskiego prawa ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192, art. 96-101). Zgodnie z jej zapisami poświadczenia stanowią szeroką kategorię czynności notarialnych wywołujących określone skutki prawne. Każde poświadczenie, niezależnie od rodzaju, musi zawierać datę oraz oznaczenie miejsca sporządzenia wraz z oznaczeniem kancelarii oraz podpisem i pieczęcią notariusza a na żądanie klienta poświadczenie może zostać także opatrzone godziną dokonania danej czynności.

Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie notarialne w przypadku aktu dziedziczenia (tzw. APD, akt poświadczenia dziedziczenia) może być uzyskane w kancelarii notarialnej wyłącznie w przypadku spraw, które nie mają spornego statusu i według oceny notariusza nie budzą żadnych wątpliwości. Wniosek o przeprowadzenie poświadczenia dziedziczenia musi zostać złożony zgodnie przez wszystkie zainteresowane osoby, których może w danym przypadku dotyczyć dziedziczenie testamentowe lub ustawowe albo na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Poświadczenie zgodności kopii dokumentu (uwierzytelnienie)

Poświadczenie notarialne dokumentu za zgodność z oryginałem nadaje tak poświadczonej kopii status odpisu. Jest to szczególnie przydatne w stosunku do dokumentów, których odpisy są w standardowy sposób trudne lub niemożliwe do uzyskania od organu wydającego. Należy jednak mieć na uwadze, iż nie w każdym rodzaju postępowania sądowego notarialne uwierzytelnienie dokumentu będzie uznane za wystarczające.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu polega na potwierdzeniu w sposób urzędowy przez notariusza, iż dana osoba złożyła podpis osobiście i własnoręcznie. Podpis notarialnie poświadczony jest wymagany przepisami prawa w konkretnie określonych przypadkach, m.in. w sytuacji zbycia udziałów w spółce czy przeniesienia praw i obowiązków do ogrodu działkowego. Za podpis notarialnie poświadczony może zostać również uznany podpis złożony przez daną osobę wcześniej.

Poświadczenie daty okazania dokumentu (daty pewnej)

Potwierdzenie notarialne tzw. daty pewnej jest poświadczeniem, iż dany dokument istniał w momencie jego okazania notariuszowi. W określonych przypadkach poświadczenie daty pewnej wywołuje dodatkowe skutki prawne. Co istotne, umieszczenie na dokumencie daty pewnej nie odnosi się w żaden sposób do jego treści i nie poświadcza jej.

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Potwierdzenie pozostawania w danym miejscu lub tożsamości wraz ze wskazaniem dokładnej daty, godziny oraz minuty pozostawania osoby przy życiu może zostać poświadczone przez notariusza podczas stawiennictwa zainteresowanego w kancelarii notarialnej albo w przypadku, gdy notariusz przekona się o tym fakcie poza kancelarią. Bardzo często tego rodzaju poświadczenia są wymagane przez zagraniczne instytucje i podmioty w celu potwierdzenia prawa beneficjenta do uzyskiwania okresowych świadczeń pieniężnych.