Jak napisać testament?

 

Testament to dokument, który stanowi ostatnią wolę spadkodawcy. W przypadku gdy nie pozostawi on tego dokumentu, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego, tak samo jak w sytuacji gdy osoby powołane w nim nie chcą albo nie mogą być spadkobiercami. Kwestie dotyczące testamentu reguluje art. 926 Kodeksu cywilnego. Jak należy sporządzić ten dokument, aby był on ważny?

Rodzaje testamentów

Poprzez napisanie testamentu możemy zabezpieczyć osoby nam bliskie – tzn. wówczas sami decydujemy o tym, kto ma się stać właścicielem danych elementów majątku po naszej śmierci. W przeciwnym wypadku dojdzie do dziedziczenia ustawowego i majątek ten zostanie podzielony zgodnie z ustawą.

Wyróżniamy dwa rodzaje testamentów, mianowicie zwykłe i szczególne. W przypadku drugiego z wymienionych konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań, które zostały narzucone przez ustawodawcę.  Przykładem takiego dokumentu jest testament podróży czy wojskowy. Natomiast najczęściej mamy do czynienia z testamentem zwykłym, a w tym:

  • Holograficznym – czyli napisanym odręcznie. Nie może to być wydruk z komputera. Dokument należy podpisać i opatrzyć datą sporządzenia.
  • Notarialnym – czyli spisanym w formie aktu notarialnego. Jest on najbezpieczniejszą formą wyrażenia ostatniej woli.
  • Allograficznym – w tym przypadku spadkodawca określa swoją wolę ustnie w obecności dwóch osób oraz jednego z urzędników wymienionych w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jak spisać testament w domu?

Taki dokument można jak najbardziej przygotować samodzielnie we własnym domu. Przede wszystkim musi on być sporządzony ręcznie i podpisany. Wydruk z komputera opatrzony podpisem nie będzie mieć mocy prawnej. Celem takiego wymogu jest ograniczenie ryzyka podrobienia tego dokumentu. Testament musi zawierać datę i wolę wyłącznie jednej osoby. Nie może on stanowić jednocześnie woli męża i żony.

Testament u notariusza

Jak zostało wspomniane, testament notarialny najlepiej chroni interesy spadkodawcy i jest najbezpieczniejszą formą tego dokumentu. Sporządzany jest on w obecności notariusza, który dba o to, aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne zapisy i aby nie doszło do popełnienia błędów. Gotowy dokument zostaje w kancelarii i wpisywany jest do Notarialnego Rejestru Testamentów, dlatego ryzyko tego, że zaginie lub spadkobiercy nie dowiedzą się o jego istnieniu jest niewielkie.

Do sporządzania projektu testamentu notariusz potrzebuje danych testatora, czyli osoby wyrażającej ostatnią wolę, i danych osób powołanych do spadku. Należy pamiętać również o tym, że nie każdy może sporządzić testament. Taka osoba musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, być pełnoletnia i mieć wolę przygotowania tego dokumentu. Po spisaniu testamentu notariusz odczyta jego treść, następnie spadkodawca, o ile się zgadza z zapisami, musi złożyć pod nim swój odręczny podpis i wtedy dokument ten stanie się ważny.

Jak napisać testament?