Kiedy warto skorzystać z depozytu notarialnego?

 

Możliwość skutecznego zabezpieczenia interesów stron umowy sprzedaży i uzyskania gwarancji zapłaty umówionej ceny w przypadku finalizacji transakcji na większe kwoty została przewidziana w polskim systemie prawnym w postaci m.in. zapisów znajdujących się w ustawie z dnia 14 lutego 1994 roku – Prawo o notariacie. W jaki sposób można z tego rozwiązania skorzystać?

Depozyt notarialny – czym jest?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie dokumenty dowolnego typu (także w zamkniętych kopertach lub w postaci informatycznych nośników danych), jak również papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej w celu późniejszego wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu depozytu lub jej następcy prawnemu. Co istotne, papiery wartościowe muszą mieć formę fizyczną, aby można je było złożyć w depozycie notarialnym. Ponadto należy mieć na uwadze, że w każdym przypadku notariusz ma możliwość odmowy przyjęcia depozytu.

Zasada działania depozytu notarialnego

Przyjęcie depozytu musi zostać potwierdzone sporządzeniem protokołu, w którym notariusz ma obowiązek wskazać:

  • dokładną datę przyjęcia depozytu,
  • tożsamość osoby, która składa dany depozyt,
  • datę wydania depozytu,
  • numer konta, na jakie mają zostać przelane pieniądze,
  • dane personalne osoby, która ma odebrać depozyt (ustawowo wymagane jest, by w protokole podać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania odbierającego),
  • szczegółowe warunki, jakie muszą zostać spełnione przez odbierającego, by depozyt został wydany.

Depozyt notarialny w postaci pieniędzy zawsze trafia na specjalnie przeznaczone do tego celu konto depozytowe, a notariusz nie może nimi swobodnie dysponować w żaden sposób. Co równie istotne, przekazanie środków pieniężnych na depozyt notarialny jest objęte tajemnicą zawodową, co w praktyce oznacza, iż o takim fakcie wiedzą poza notariuszem wyłącznie zainteresowane strony.

Co nie może zostać złożone w depozycie u notariusza?

Depozyt notarialny jest co do swej istoty usługą całkowicie odmienną od depozytów bankowych, tak więc nie mogą u notariusza zostać złożone jako depozyt jakiekolwiek dobra materialne w rodzaju dzieł sztuki, biżuterii czy antyków. Ustawa Prawo o notariacie stanowi również w klarowny sposób, iż na przechowanie notariusz nie może przyjąć środków pieniężnych, dokumentów lub papierów wartościowych niezwiązanych z dokonywaną w jego kancelarii czynnością notarialną.

Koszt depozytu u notariusza

Złożenie depozytu notarialnego wiąże się z koniecznością uregulowania opłaty (taksy) notarialnej w wysokości ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z zawartymi w tym rozporządzeniu regulacjami prawnymi koszt depozytu u notariusza stanowi połowę maksymalnej możliwej stawki przewidzianej dla danej kwoty, przy czym należy również doliczyć podatek VAT (23%), a także koszty uzyskania wypisów aktu notarialnego.

W Polsce depozyt notarialny jest najczęściej wykorzystywany do zabezpieczenia interesów stron w przypadku zawierania umów sprzedaży nieruchomości, choć należy podkreślić, iż można z tej formy zabezpieczenia skorzystać w przypadku dowolnej umowy sprzedaży zawieranej w formie aktu notarialnego.

W przypadku chęci uzyskania dalszych, szczegółowych informacji na temat depozytu notarialnego i możliwości skorzystania z tego rozwiązania, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią – chętnie udzielimy niezbędnych wyjaśnień.

Kiedy warto skorzystać z depozytu notarialnego?