Pełnomocnictwo notarialne ogólne, jakie daje prawa upoważnionemu?

 

Pełnomocnictwo ogólne to podstawowy rodzaj pełnomocnictwa, które jest udzielane w celu dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy – najczęściej w sytuacji przedłużającej się nieobecności mocodawcy.

Czym jest pełnomocnictwo notarialne ogólne?

Art. 98 Kodeksu Cywilnego stanowi, że pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu oraz administrowania majątkiem. Wprawdzie na gruncie polskiego prawa nie sprecyzowano w jasny sposób, jakie dokładnie czynności obejmuje zwykły zarząd, jednak zwykle przyjmuje się, że pełnomocnictwo ogólne umocowuje m.in. do odbierania korespondencji czy składania dokumentów w imieniu mocodawcy lub do reprezentowania go przed urzędami w razie takiej konieczności.

Należy pamiętać, iż pełnomocnictwo ogólne musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym mocodawca nie ma obowiązku określania, jakich dokładnie czynności udzielane pełnomocnictwo dotyczy. Pełnomocnictwo ogólne udzielone w formie notarialnej daje umocowanej osobie pewność, że dokument taki nie zostanie zakwestionowany w żadnym urzędzie, instytucji publicznej ani przez żadną osobę fizyczną.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Każda osoba, która posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i osiągnęła pełnoletniość, może zostać pełnomocnikiem. W ściśle określonych sytuacjach przepisy prawa dopuszczają również możliwość udzielenia pełnomocnictwa osobom niepełnoletnim lub mającym ograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Pełnomocnictwo notarialne ogólne – wzór

Aby udzielić pełnomocnictwa ogólnego w formie notarialnej, mocodawca musi stawić się osobiście w siedzibie notariusza i przedłożyć:

  • dokument tożsamości mocodawcy,
  • dane osobowe osoby, której ma zostać udzielone pełnomocnictwo (imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL).

Nie ma wymogu obecności pełnomocnika w trakcie udzielania pełnomocnictwa notarialnego.

Jak długo jest ważne pełnomocnictwo ogólne dla osoby fizycznej?

Jeżeli w treści pełnomocnictwa nie został jasno sprecyzowany termin lub okoliczności upływu ważności udzielonego pełnomocnictwa, jest ono co do zasady ważne bezterminowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pełnomocnictwo wygasa również w sposób automatyczny w przypadku śmierci jednej ze stron, o ile treść pełnomocnictwa nie stanowi inaczej – można zastrzec, iż udzielone przez mocodawcę upoważnienie notarialne zachowa ważność nawet po śmierci dowolnej strony.

W jaki sposób unieważnić pełnomocnictwo notarialne?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania mocodawcy może zostać przez niego unieważnione w dowolnym momencie. Co istotne, nie istnieje obowiązek podania przyczyny odwołania pełnomocnictwa, a samo odwołanie może się odbyć w dowolnej dopuszczonej przez prawo formie, także w przypadku braku zgody pełnomocnika na odwołanie (jego sprzeciw nie wywołuje żadnych skutków prawnych). Pełnomocnictwo notarialne ogólne może zostać odwołane zwykłym dokumentem, nie wymaga się zachowania formy notarialnej.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że ustawowym obowiązkiem mocodawcy jest skuteczne zawiadomienie pełnomocnika o fakcie odwołania pełnomocnictwa (najlepiej uczynić to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dokument pełnomocnictwa musi zostać zwrócony mocodawcy po wygaśnięciu pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo notarialne ogólne, jakie daje prawa upoważnionemu?